واحد سازمانی
 نام و نام خانوادگی
 شماره تماس
 پست الکترونیکی سازمانی
 نمابر
 دفتر هیئت مدیره و مدیرعامل
 محمدرضا میرانی
 083-38259983  m.mirani@kpedc.ir  083-38242940
 دفتر معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 مریم منصوری
 083-38235168  m.mansouri@kpedc.ir  -
 دفتر معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
 سحر دهنوی
 083-38234233  m.jafari@kpedc.ir  -
 دفتر معاونت منابع انسانی
 فتانه باقری
 083-38251512  f.bagheri@kpedc.ir  -
 دفتر معاونت فروش  وخدمات مشترکین
 امید حزینی
 083-38236570  o.hazini@kpedc.ir  083-38249811
 دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
 فریبا چراغعلی زاده
 083-38244269  f.tehrani@kpedc.ir  083-38244269
 دفتر حراست
راضیه محبی
 083-38246720 r.mohebi@kpedc.ir  083-38235166
 دفتر مدیر امور برق مرکز کرمانشاه
 محمد سعیدزاده
 083-38235151  e.rahimi@kpedc.ir  083-38246136
دفتر مدیر امور برق شمال کرمانشاه
فاطمه محمدی دوست 083-38236062  f.cheraghalizadeh@kpedc.ir  083-34235859
 دفتر مدیر امور برق جنوب کرمانشاه
 محسن مسعودی
 083-37425008  m.masoudie@kpedc.ir  083-37425359
Powered by DorsaPortal