نام و نام خانوادگی  عکس پست سازمانی تلفن مستقیم/داخلی  آخرین مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد مرادی میانکوهی
 
مدیرعامل
083-38259983  فوق لیسانس برق-قدرت
mo.moradi[at]kpedc.ir
کریم احمدی  
 سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی
 083-38235168  لیسانس برق-قدرت   
k.ahmadi[at]kpedc.ir
همایون رحیمی
  سرپرست معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ 083-38250690 دکترای برق-قدرت
h.rahimi[at]kpedc.ir
 احسان مهدوی         معاونت فروش و خدمات مشترکین  083-38236570  فوق لیسانس مهندسی صنایع  e.mahdavi[at]kpedc.ir
 منوچهر تیموری   معاونت منابع انسانی     083-38251512  لیسانس حقوق  m.teimorei[at]kpedc.ir
سید حامد حسینی  
مدیر دفتر حراست 083-38246720 لیسانس آمار
افشین محلوجی   مدیر دفتر روابط عمومی 083-38235167  لیسانس تربیت بدنی
a.mahloji[at]kpedc.ir
وحید ثابتی   سرپرست دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات 083-38255218  لیسانس حقوق
v.sabeti[at]kpedc.ir
محمدرضا الماسوندی
  مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین 083-38239077  لیسانس فیزیک کاربردی
m.almasvandi[at]kpedc.ir
شاپور پایدار
  مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات 083-38254245  لیسانس آمار
sh.paydar[at]kpedc.ir
احسان مهدوی
  مدیر دفتر نظارت و کنترل لوزم اندازه گیری
083-38256125
 فوق لیسانس مهندسی صنایع
e.mahdavi[at]kpedc.ir
عبدالرضا علیرضاپوری
  مدیر دفتر مهندسی و نظارت 083-38255434  فوق لیسانس برق-قدرت
a.alirezapouri[at]kpedc.ir
تورج ملکی  
  مدیر دفتر برنامه و پروژه 083-38235155  فوق لیسانس برق-مخابرات
 t.maleki[at]kpedc.ir

 
مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 083-38259982    
شهرام قنبری    مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق 083-38251511
 لیسانس برق-انتقال و توزیع  
sh.ghanbari[at]kpedc.ir
حشمت اله عبدلی جمور 
  سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری  083-38250690 لیسانس مهندسی مکانیک
h.abdoli[at]kpedc.ir
حمیدرضا نجفی   مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات 083-38237144 فوق ایسانس برق-قدرت   
h.najafi[at]kpedc.ir
الهام کتیرائی
  مدیر دفتر سازماندهی و طبقه بندی مشاغل 083-38242221  لیسانس مدیریت اجرایی
 e.katiraee[at]kpedc.ir
الهه نیک سیما
   مدیر دفتر  آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی 083-38259111  فوق لیسانس مدیریت آموزش
e.niksima[at]kpedc.ir
محمدرضا میرانی      مدیر دفتر توسعه توسعه مدیریت و تحول اداری
 لیسانس حسابداری 083-38245218  
مهرداد الماسی زاده

مدیر امور کارکنان و رفاه 083-38259110
لیسانس کشاورزی
m.almasizadeh[at]kpedc.ir
شیرین فکوری      مدیر امور مالی 083-38236929 لیسانس مدیریت بازرگانی
sh.fakori[at]kpedc.ir
رامین مرجان بها      مدیر امور تدارکات 083-38234666  لیسانس برق-انتقال و توزیع
 r.marjanbaha[at]kpedc.ir
مجتبی حیدریان
 
مدیر  امور نظارت بر خدمات عمومی
083-38256135  لیسانس مدیریت دولتی
m.heidarian[at]kpedc.ir
 حمیدرضا کرمی         
 
مدیر دفتر مدیریت مصرف
083-38213051
فوق لیسانس برق--قدرت
h.karami[at]kpedc.ir
پیام خانمحمدی   
 
سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیرعامل
083-38235163
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
p.khanmohamadi[at]kpedc.ir
حسن ایمانی    رئیس گروه تحقیقات  داخلی 243 لیسانس برق-انتقال و توزیع h.imani[at]kpedc.ir
 
پیمان اکبری
   مدیر دفتر بازار برق  083-38242996   لیسانس برق-قدرت  
p.akbari[at]kpedc.ir
علیرضا نظری
 
رییس گروه بودجه
داخلی 223     
 لیسانس حسابداری
ar.nazari[at]kpedc.ir
غلامرضا فیض بشی پور
 
رییس گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
داخلی 305
 لیسانس برق-قدرت
gh.fbashipoor[at]kpedc.ir
میلاد جلیلیان
 
رییس گروه رلیاژ
داخلی 317
 فوق لیسانس برق-قدرت
m.jalilian[at]kpedc.ir
افشار مرادی
 
رئیس گروه GIS
داخلی 225
 لیسانس برق-انتقال و توزیع
a.moradi[at]kpedc.ir
 
محسن یلوه
   رئیس گروه برون سپاری
 083-38259110   فوق لیسانس مهندسی هسته ای  
m.yalveh[at]kpedc.ir
کامران اکبری
 
سرپرست امور توزیع برق مرکزی کرمانشاه 083-38235151  لیسانس مهندسی برق
k.akbari[at]kpedc.ir
محمد احمدیان      سرپرست امور توزیع برق شمال کرمانشاه 083-34236062 لیسانس برق-انتقال و توزیع  m.ahmadian[at]kpedc.ir
 محمد حسین خیام      مدیر امور توزیع برق جنوب کرمانشاه 083-37248438  لیسانس برق-قدرت
 m.khayam@kpedc.ir
فرزاد درویشی قلعه
  مدیر امور توزیع برق شهرستان اسلام آباد غرب 083-45228210  لیسانس برق-انتقال و توزیع
f.darvishi[at]kpedc.ir
 جلیل منوچهری
مدیر برق شهرستان جوانرود 083-46222998 فوق لیسانس برق-قدرت  
قدرت رحیمی
  مدیر توزیع برق شهرستان هرسین 083-45125898  لیسانس برق-انتقال و توزیع
gh.rahimi[at]kpedc.ir
ریوگار رضائی        
مدیر توزیع برق شهرستان پاوه 083-46123423 لیسانس برق-قدرت r.rezaei[at]kpedc.ir
میثم کوشکی   مدیر توزیع برق شهرستان قصرشیرین 083-42422676  لیسانس برق-انتقال و توزیع
m.koshki[at]kpedc.ir
محمدرسول  عظیمی   مدیر توزیع برق شهرستان سنقر 083-48423030 لیسانس برق-انتقال و توزیع m.azimi[at]kpedc.ir
سید شهاب رضائیان   سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان کنگاور 083-48224297 فوق لیسانس مدیریت اجرائی sh.rezaiyan[at]kpedc.ir
علی اشرف چقازردی
  مدیر توزیع برق بخش ماهیدشت 083-34622169  لیسانس برق-قدرت
a.choghazardi[at]kpedc.ir
بهرام پرویزنژاد   سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرپل ذهاب
083-42222175   لیسانس برق-انتقال و توزیع  b.parviznejat[at]kpedc.ir
فرهاد پورتیمور
  مدیر توزیع برق بخش بیستون 083-45882457 فوق لیسانس برق-قدرت
f.pourtimor[at]kpedc.ir
خلیل امیرخانی  
مدیر توزیع برق شهرستان صحنه 083-48324400  لیسانس برق-انتقال و توزیع
kh.amirkhani[at]kpedc.ir
علی اشرف ایازی      مدیر برق شهرستان گیلانغرب 083-43222354 فوق دیپلم الکتروتکنیک  a.ayazi[at]kpedc.ir
ریوگار رضایی   مدیر توزیع برق شهرستان روانسر 083-46522811  لیسانس برق-قدرت
r.rezaei[at]kpedc.ir
ایرج زین الدینی   مدیر توزیع برق شهرستان دالاهو
Powered by DorsaPortal