شماره مناقصه:
99/6-1
موضوع مناقصه:
قرائت بيستون ، صحنه ، لوازم اندازه گيري ، وصول مطالبات مشتركين بدهكار خانگي و تجاري و ساير وظايف محوله مرتبط شهرستان هاي سنقر ، كنگاور ، هرسين و بخش هاي تابعه ، به همراه ارزيابي كيفي ( از محل منابع داخلي)
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/03/29
آخرین مهلت:
1399/03/17
قرائت بيستون ، صحنه ، لوازم اندازه گيري ، وصول مطالبات مشتركين بدهكار خانگي و تجاري و ساير وظايف محوله مرتبط شهرستان هاي سنقر ، كنگاور ، هرسين  و بخش هاي تابعه ، به همراه ارزيابي كيفي  ( از محل منابع داخلي)
فایل:
Powered by DorsaPortal