شماره مناقصه:
99/5-1
موضوع مناقصه:
قرائت لوازم اندازه گيري پاوه ، ثلاث ، روانسر ، وصول مطالبات مشتركين برق بدهكار خانگي و تجاري و ساير وظايف محوله مرتبط برق شهرستان هاي ، جوانرود و بخش هاي تابعه ، به همراه ارزيابي كيفي ( از محل منابع داخلي )
تاریخ بازگشایی پاکت ها:
1399/03/29
آخرین مهلت:
1399/03/29
قرائت لوازم اندازه گيري پاوه ، ثلاث ، روانسر ، وصول مطالبات مشتركين برق بدهكار خانگي و تجاري و ساير وظايف محوله مرتبط برق شهرستان هاي ، جوانرود و بخش هاي تابعه ، به همراه ارزيابي كيفي  ( از محل منابع داخلي  ) 
فایل:
Powered by DorsaPortal