شرايط اجراي پروژه توسط پيمانكار
شرايط خصوصي نيرورساني
( پروژه هاي اجرايي با مصالح – تجهيزات و دستمزد)


1. پيمانكار موظف است ، ليست مشخصات كامل افراد مرتبط با موضوع قرارداد اعم از تكنيسين– سيمبان– راننده و … را به امور نظارت ارائه دهد. لباس پرسنل پيمانكار بايد متحدالشكل بوده و نام شركت بر پشت آن نوشته شده باشد.
2. پيمانكارموظف است حداكثر 3 روزكاري پس از ابلاغ قرارداد جهت تحويل زمين(تحويل محل اجراي پروژه) به دستگاه نظارت مراجعه و پس ازتحويل نسبت به تنظيم صورتجلسه باحضور نماينده پيمانكار اقدام نمايد. درغير اينصورت برابر مفاد قرارداد، جريمه تاخير، محسوب خواهد شد.
3. پيمانكار موظف است نسبت به ارائه برنامه زمانبندي فعاليتهاي مختلف كارهاي موضوع پيمان به تفصيل و درچارچوب مدت زمان قرارداد سه روز پس از تحويل زمين (محل اجراپروژه) بصورت گان چارت (چارت اجرائي با ذكر زمان انجام فعاليتهاي مربوط به پروژه )، كتبا" به كارفرما اقدام نمايد.
4. درصورتي كه درحين اجراي كار پيمانكارتشخيص دهد كه تغييراتي دربرنامه زماني تفصيلي ضروري است موظف است كه پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود مراتب را با ذكر دليل به دستگاه نظارت اطلاع دهد. بديهي است كه اين تغييرات در محدوده زماني مندرج در پيمان از ميزان تعهدات و مسئوليتهاي پيمانكار نخواهد كاست.
5. پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات اجراي پروژه شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول دستگاه نظارت باشد به عنوان رئيس كارگاه يا مسئول اجراي پروژه كتباً معرفي نمايد- رئيس كارگاه يا مسئول اجراي پروژه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي با مسئوليت و نظارت او انجام شود هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف دستگاه نظارت به رئيس كارگاه يا مسئول اجرا پروژه ابلاغ شود در حكم ابلاغ به پيمانكار است.
6. كاركنان پيمانكار مي‌بايست آموزشهاي لازم را در خصوص استانداردها و اصول ايمني كار ديده باشند و ارائه مدارك و مستندات موثق دال بر آموزش ايمني كاركنان پيمانكار الزامي است. درصورت عدم بكارگيري افراد ذيصلاح مسئوليت هرگونه حوادث شامل فوت جاني و مالي و... بعهده پيمانكارمي باشد و كارفرما هيچگونه مسئوليتي دراين خصوص ندارد.
7. پيمانكار موظف است فرآيند اجراي پروژه را مطابق روش نظارت، با دستگاه نظارت هماهنگ نمايد (مطابق فرم پيوست قرارداد).
8. .كليه تجهيزات مصرفي مطابق استانداردهاي وزارت نيرو برابر ليست مشخصات فني تجهيزات و نقشه پيوست تهيه و نصب گردد .
9. تجهيزات مصرفي پروژه قبل از نصب بايستي مورد تائيد دستگاه نظارت قرار گيرد.
10. مكاتبات مربوط به اخذ مجوزهاي لازم و نيز مجوز حفاري از ادارات وسازمانهاي مربوطه به عهده كارفرما بوده و پيگيريهاي لازم توسط پيمانكار انجام مي‌گيرد.
11. تأمين كليه ابزاركارو ماشين آلات مورد نياز پروژه ازجمله جرثقيل ، بالابر،كفي،كمپرسورو . . .بعهده پيمانكار مي‌باشد.
12. تهيه مصالح و تجهيزات مي‌بايستي مطابق با فهرست سازندگان / توليد كنندگان تشخيص صلاحيت شده پيوست بوده و چنانچه نياز به استفاده از تجهيزاتي خارج از ليست مذكور باشد پيمانكار موظف است قبل از نصب، تائيد لازم را از دستگاه نظارت (معاونت مهندسي ) اخذ و سپس نسبت به نصب آن اقدام نمايد.
13. پيمانكار موظف به اجراي دقيق طرح ارائه شده شركت توزيع( پيوست قرارداد) مي‌باشد.
14. پيشرفت كمي وكيفي پروژه بايستي درهرمرحله بازديد و توسط ناظر پروژه درچك ليست مربوطه قيد و پيمانكار موظف به رفع اشكالات ابلاغي توسط ناظر با مهلت تعيين شده مي‌باشد.
15. هرگونه نياز به خاموشي وهماهنگي اداري با اعلام كتبي پيمانكار و با هماهنگي شهرستان مربوطه انجام مي گيرد.
16. كليه هزينه هاي اعمال خاموشي مازاد بر برنامه زمانبندي خاموشي توافقي با دستگاه نظارت ( انرژي توزيع نشده) بعهده پيمانكار مي باشد .
17. هزينه خط گرم جهت اتصال پروژه احداثي (طرح ) به شبكه موجود درصورت نياز و با تائيد دستگاه نظارت به عهده پيمانكار مي باشد.
18. چنانچه در حين اجراي پروژه نياز به بركناري شبكه موجود باشد، لوازم و تجهيزات بركناري بايستي مطابق با برگ برآورد اوليه و باحضور نماينده شهرستان و پيمانكار پروژه از نظر كمي و كيفي صورتجلسه گرديده به تاييد مدير برق شهرستان برسد و پس از بركناري توسط پيمانكار باهماهنگي نماينده شهرستان (بامعرفي مديرشهرستان ) و پيمانكار پروژه اجناس بركناري مطابق صورتجلسه تحويل انبار شهرستان مربوطه شده و رسيد دريافت گردد.
تبصره1: درشهرستانهاي فاقد انبار، محل تحويل اجناس باهماهنگي نماينده شهرستان ، انبار استان مي‌باشد.
تبصره2: درصورت تغييركمي يا كيفي اجناس بركناري، مراتب بايستي توسط ناظر، پيمانكار و مديرشهرستان مربوطه صورتجلسه شود.
19. پيمانكارموظف است دردوره هاي زماني 15 روزه نسبت به اجراي گزارش كامل كارهاي انجام شده اقدام نمايد؛ درصورت نياز درجلسات كنترل پروژه با دعوتنامه شركت نمايد.
20. .پيمانكار موظف است پس از اتمام پروژه نسبت به اخذ مفاصاحساب از ارگانهاي ذيربط مانند ( شهرداري ، راه ترابري ومخابرات و...) اقدام و به همراه صورت وضعيت قطعي به كارفرما تحويل نمايد.
21. جمع آوري و پاك سازي محل اجراي پروژه( نخاله ، شاخه هاي بريده شده درختان و اجناس بركناري ) پس از اتمام كار بعهده پيمانكار مي باشد.
22. پرداخت صورت وضعيت به پيمانكار منوط به تائيد پروژه توسط دستگاه نظارت}مدير شهرستان مربوطه (ناظرمقيم )و درصورت وجود، مشاور{ و نظارت عاليه(دفتركنترل پروژه ومعاونت برنامه‌ريزي و مهندسي) مي‌باشد.
23. نگهداري از تاسيسات منصوبه تا زمان تهيه و تائيد فرم صورتجلسه تحويل موقت پروژه به عهده پيمانكار مي باشد(تهيه گزارش تكميلي به منزله تحويل پروژه نمي باشد).
24. صورت وضعيت ارائه شده توسط پيمانكار، در فرمتهاي تهيه شده پيوست قرارداد انجام خواهد گرفت.
25. نقشه پروژه اجرا شده (as built ) بايد پس از اتمام كار توسط پيمانكار تهيه و توسط دستگاه نظارت تاييد و به همراه صورت وضعيت قطعي تحويل كارفرما شود.
26. اگر در چارچوب موضوع قرارداد كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود كه براي آنها قيمت و مقدار در برآورد پيوست قرارداد نباشد(كارهاي جديد) فهرست بهاء كلي پيوست قرارداد بااعمال ضريب قرارداد ملاك پرداخت خواهد بود مشروط براينكه از 10% مبلغ اوليه قرارداد بيشتر نشود.
تاریخ به روز رسانی: 1398/05/13
تعداد بازدید: 8051
Powered by DorsaPortal