اعلاميه بهاي برق مصرفي براساس خوداظهاري

اعلاميه بهاي برق مصرفي براساس خود اظهاري

 

معرفي فرآيند و شرايط اعلاميه بهاي برق مصرفي براساس خود اظهاري

اين درخواست جهت آن دسته از مشتركيني تهيه شده كه صرفاً نيازمند اطلاع از بهاي برق مصرفي خود مي باشند كه بهاي برق مصرفي مذكور براساس قرائت لوازم اندازه گيري توسط خود مشترك محاسبه مي گردد.

لذا با توجه به اينكه بهاي برق مصرفي ميان دوره براساس مقادير وارد شده توسط خود مشترك محاسبه گرديده شركت توزيع برق هيچگونه مسووليتي در قبال صحت اعداد اعلام شده، صحت عملكرد كنتور و تاريخ قرائت درج شده توسط كاربر در سامانه مذكور را ندارد. همچنين عواقب هرگونه تخلف و خرابي كه منجر به اخذ مابه التفاوت برق مصرفي و يا خسارت شود به عهده مالك مي باشد. اين اطلاعيه به منزله تسويه حساب بهاي برق مصرفي با شركت برق نبوده و مالك مي تواند با درخواست تست لوازم اندازه گيري، از صحت عملكرد كنتور برق مطمئن شده و سپس درخواست تسويه حساب بهاي برق مصرفي نمايد.

لازم به ذكر است بهاي برق مصرفي ميان دوره اعلامي از اين سامانه قابل پرداخت از طريق سيستم بانكي نبوده و صرفاً جهت اطلاع مشترك مي باشد.

 

ورود اطلاعات شماره پرونده و اشتراك

ورود اطلاعات قرائت فعلي لوازم اندازه گيري و تاريخ قرائت فعلي

چاپ اعلاميه بهاي برق مصرفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/07
تعداد بازدید: 7964
Powered by DorsaPortal