مصوبه حريم خطوط هوائي

حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق

وزارت نيرو ـ وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت جهاد كشاورزي

وزارت كشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

هيأت وزيران در جلسه 30/1/1394 به پيشنهاد شماره 100/30/17814/93 مورخ 20/3/1393 وزارت نيرو و به استناد تبصره (2) ماده (18) قانون سازمان برق ايران ـ مصوب 1346ـ ، حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق را به شرح زير تصويب كرد

حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق

ماده 1ـ در اين تصويب نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي روند

الف ـ خط برق: مجموعه اي از تجهيزات و متعلقات نظير پايه، دكل، هادي، مقره، و كابل كه به منظور انتقال و توزيع نيروي برق مورد استفاده قرار مي گيرد

ب ـ محور خط: خط فرضي رابط بين مركز پايه ها در طول خطوط هوايي و در كابل هاي زميني و زير سطح آب در طول خط

ج ـ مسير خط: نواري در طول خطوط برق، كه در خطوط هوايي حاصل از تصوير هادي هاي جانبي خط بر روي زمين و در كابل هاي زميني و زير سطح آب، منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است

د ـ حريم: حريم خطوط نيروي برق به دو نوع زميني و هوايي تقسيم مي شود

1ـ حريم زميني: دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن از سطح زمين كه عرض هر يك از اين دو نوار در اين تصويب نامه تعيين شده است

2ـ حريم هوايي: نقاطي در هوا در امتداد هادي و به شكل مستطيل، ناشي از اعمال حريم هاي افقي و عمودي به شرح زير كه هادي جريان برق در مركز آن قرار مي گيرد

1ـ2ـ حريم عمودي: فاصله عمودي در هوا از طرفين هادي جريان برق در راستاي قائم كه در اين تصويب نامه تعيين شده است

2ـ2ـ حريم افقي: فاصله افقي در هوا از طرفين هادي جريان برق در راستاي افق كه در اين تصويب نامه تعيين شده است

هـ ـ رديف ولتاژ: ولتاژ اسمي خطوط نيروي برق

و ـ خط فشار ضعيف: خطي كه داراي ولتاژ كمتر از يك هزار ولت است

زـ خط فشار متوسط: خطي كه داراي ولتاژ از يك هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است

ح: خط فشار قوي: خطي كه داراي ولتاژ شصت و سه هزار ولت و بالاتر است

ماده 2ـ حريم خطوط هوايي برق با توجه به رديف ولتاژهاي مختلف به شرح زير تعيين مي شود

1ـ حريم خطوط هوايي فشار ضعيف: حريم خطوط نيروي برق كمتر از يك هزار ولت، به صورت زميني بوده كه حداكثر آن (3/1) متر مي باشد

2ـ حريم خطوط هوايي فشار متوسط

الف ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يك هزار تا بيست هزار ولت به صورت زميني بوده كه حداكثر (10/2) متر مي باشد

ب ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ سي و سه هزار ولت به صورت زميني بوده كه حداكثر (5/3) متر مي باشد

تبصره ـ حداقل ميزان حريم در خطوط فشار ضعيف و متوسط موضوع بندهاي (1) و (2) و يا جايگزيني حريم هوايي به جاي حريم زميني حداكثر تا مقادير مندرج در بندهاي مذكور با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و كمال انتفاع از آن، براساس نوع هادي، ضوابط فني ابلاغي وزارت نيرو، عوارض طبيعي، موقعيت محلي و ساير شرايط مطابق نظر وزير نيرو تعيين مي شود

3ـ حريم خطوط هوايي فشار قوي

الف ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت به صورت زميني و برابر (8) متر مي باشد

ب ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يكصد و سي و دو هزار ولت به صورت زميني و برابر (9) متر مي باشد

ج ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت به صورت زميني و برابر (9/11) متر مي باشد

د ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت به صورت زميني و برابر (14) متر مي باشد

هـ ـ حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت به صورت زميني و برابر (25) متر مي باشد

تبصره ـ وزارت نيرو مي تواند در داخل و خارج از محدوده شهرها به صورت كلي يا موردي براساس ضوابط فني ابلاغي آن وزارت، موقعيت محلي و ساير شرايط و به شرط اطمينان از استقامت خط، حريم هوايي را به شرح زير اعمال نمايد؛ در اين صورت سي درصد (30%) از حريم هاي زميني بند (3) لازم الاجرا مي باشد

1ـ در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حريم افقي (3) متر و حريم عمودي (6) متر مي باشد

2ـ در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يكصد و سي و دو هزار ولت حريم افقي (5/4) متر و حريم عمودي (7) متر مي باشد

3ـ در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت حريم افقي (5/6) متر و حريم عمودي (8) متر مي باشد

4ـ در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت حريم افقي (9) متر و حريم عمودي (10) متر مي باشد

5ـ در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حريم افقي (20) متر و حريم عمودي (15) متر مي باشد

ماده 3ـ در مواردي كه خطوط هوايي فشار قوي از عوارض طبيعي نظير جنگل، كوه و دره عبور نمايد و همچنين در مواردي كه اعمال حريم زميني دشوار باشد، به پيشنهاد شركت برق مربوط و تصويب وزير نيرو با رعايت ضوابط فني و ايمني، مي توان به صورت موردي حريم هاي هوايي مندرج در تبصره بند (3) ماده (2) را با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و كمال انتفاع از آن، جايگزين حريم زميني نمود

ماده 4ـ در مورد توسعه محدوده شهر در اراضي و املاك خارج از محدوده اي كه قبلاً خطوط نيروي برق با استفاده از حق حريم در آن ايجاد شده، وزارت نيرو و شركت هاي برق كماكان از حق حريم استفاده مي نمايند

ماده 5ـ در صورتي كه رديف هاي ولتاژي در آينده بين رديف هاي ولتاژ مذكور در اين تصويب نامه به وجود آيد حريم زميني و يا هوايي آن به تناسب حريم نزديكترين رديف ولتاژ بالاتر آن تعيين خواهد شد

تبصره ـ تعيين و تشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي برق با وزارت نيرو مي باشد

ماده 6ـ هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تأسيسات صنعتي، مسكوني، مخازن سوخت، انبارداري و تأسيسات دامداري يا باغ يا درختكاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از قبيل زراعت فصلي و سطحي، حفظ يا كاشت درختان كم ارتفاع، حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاري، اكتشاف و بهره برداري از معادن، راه سازي و احداث شبكه آبياري مشروط براينكه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شركت هاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تأسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده (8) اين تصويب نامه بلامانع است

تبصره 1ـ تراكم و نوع درختان كم ارتفاع با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو با كسب اطلاع از مراجع ذي ربط اعلام خواهد شد

تبصره 2ـ ايجاد شبكه آبياري، حفر چاه و قنوات و راه سازي در اطراف پايه هاي خطوط نبايد در فاصله اي كمتر از (3) متر از پي پايه ها انجام گيرد. بهره برداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني از جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصله اي بيشتر از حريم زميني مربوط به آن خط از اطراف پايه هاي آن انجام پذيرد

تبصره 3ـ استفاده از مواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است

تبصره 4ـ آن قسمت از بام ساختمان هايي كه در محدوده زير حريم هوايي در خارج از مسير و حريم هاي زميني و هوايي قرار دارد، بايد با شيب بيش از (45) درجه باشد. در صورتي كه سقف ساختمان هاي موضوع اين تبصره فاصله اي بيش از (4) متر از حريم عمودي داشته باشند رعايت اين تبصره الزامي نيست

ماده 7ـ اشخاصي كه بر خلاف مقررات اين تصويب نامه اقدام به عمليات و تصرفاتي در مسير و حريم هاي زميني و هوايي و در زير حريم هوايي خطوط برق نمايند، مكلفند به محض اعلام وزارت نيرو و يا شركت هاي برق، عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود نسبت به رفع آثار عمليات و تصرفات مبادرت نمايند. در غير اين صورت براساس لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور ـ مصوب 1359ـ عمل مي شود

ماده 8ـ كليه عمليات مربوط به راه سازي، كشاورزي، حفر چاه و قنوات، عبور و حمل بار و ماشين آلات و مانند آن در مسير و حريم خطوط نيروي برق و در زير حريم هوايي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد با رعايت اصول حفاظتي به منظور جلوگيري از بروز خطرات جاني و ورود خسارات مالي باشد و در مورد حفر چاه، قنوات و راه سازي قبلاً از شركت هاي برق وزارت نيرو، استعلام و اجازه كتبي كسب گردد و در هر حال نظر شركت هاي ذي ربط بايد ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست اعلام شود

ماده 9ـ حريم كابل هاي برق در زيرزمين و زير سطح آب نيم متر به صورت افقي و تا دو متر به صورت عمودي از محور كابل مطابق ضوابط فني وزارت نيرو با حق دسترسي مي باشد و در مواردي كه كابل با ساير تأسيسات شهري از قبيل تلفن، لوله كشي آب، فاضلاب، گاز و مانند آن تقاطع نمايد ضوابط فني متداول شبكه انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود

ماده 10ـ رعايت حريم و ضوابط فني مصوب خطوط نيروي برق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي الزامي است و در هر مورد كه تأسيسات زيربنايي جديد مانند خطوط مخابراتي، راه و راه آهن، نفت، گاز، آب و فاضلاب با خطوط نيروي برق تقاطع نمايد يا در حريم آن واقع شود اين عمل با اخذ مجوز از وزارت نيرو يا شركت هاي برق ذي ربط انجام مي گردد. در مواردي كه خطوط جديد نيروي برق از روي تأسيسات زيربنايي موجود عبور نمايد رعايت حريم و ضوابط مربوطه با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط الزامي است

ماده 11ـ به منظور اطلاع صاحبان اراضي و املاك واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق و جلب توجه آنان به اجراي مفاد قانون سازمان برق ايران، وزارت نيرو يا شركت هاي برق از طريق نشر آگهي در جرايد و يا ساير وسايل مقتضي قابل استناد، آغاز اجراي عمليات احداث خط نيروي برق را اعلام مي كند

ماده 12ـ در صورت كاهش حريم هاي خطوط برق در اجراي اين تصويب نامه و پرداخت مابه ازايي به دليل اعمال محدوديت هاي پيشين و براساس مستندات موجود توسط شركت هاي برق، محدوديت هاي پيشين به درخواست مالك و تأديه وجه آن به قيمت كارشناسي روز با رعايت مقررات مربوط مرتفع مي گردد

تبصره ـ چنانچه حريم هاي خطوط برق واقع در معابر عمومي و يا اراضي متعلق به بخش هاي عمومي و دولتي و يا نيروهاي نظامي و انتظامي كاهش يابد، املاك يا اراضي آزاد شده بدون دريافت هر گونه وجهي به دستگاه اجرايي مربوط واگذار خواهد شد. در مورد ساير اراضي برابر با طرح هاي توسعه و عمران كالبدي ذي ربط مصوب اقدام خواهد شد

ماده 13ـ اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 29052 مورخ 8/10/1347 مي شود

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
تاریخ به روز رسانی: 1395/12/17
تعداد بازدید: 5359
Powered by DorsaPortal