قطع موقت انشعاب برق

قطع موقت انشعاب برق

معرفي فرآيند و شرايط قطع موقت انشعاب برق

شركت توزيع برق در موارد مشروحه زير انشعاب برق مشترك را موقتاً قطع خواهد كرد.

الف: در صورتي كه مشترك پس از تسويه حساب تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد. در حالتي كه يك انشعاب چند استفاده كننده داشته باشد. بايد كليه استفاده كنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنمايد.

ب: اگر مشترك در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آيين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شركت قصور كند .

ج: اگر صورتحسابهاي برق مصرفي و يا ساير بدهي ها در سر رسيد مقرر پرداخت نشود.

د: در صورتيكه نيروي برق به مصرف غيرمجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شركت دستكاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.

ه: در صورتيكه امكان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد.

و: هرگاه حكم يا قراري از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد.

ر: در مورد كليه مشتركين پمپ هاي آب كشاورزي در صورتيكه سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد.

ضمناً در هنگام قطع برق كماكان صورتحساب بر حسب مورد بر مبناي حداقل بهاي برق ماهانه با رقم ثابت (آبونمان) صادر خواهد شد.

چنانچه مشتركي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شركت بدهي داشته باشد شركت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترك مذكور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعاليت شركت ديگر باشد شركت مورد بحث مي بايد با درخواست شركت ذينفع نسبت به قطع برق اينگونه مشتركين در مورد وصول مطالبات شركت مزبور همكاري لازم را به عمل آورد. همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترك مزبور نيز تا تسويه حساب كليه مطالبات با شركت امكان پذير نخواهد بود.

مدارك مورد نياز

متقاضي مي بايست با همراه داشتن مدارك زير به يكي از امور شركت توزيع برق مراجعه فرمايد.

كارت ملي صاحب محل مورد تقاضا و كليه استفاده كنندگان از برق همان اشتراك (مطابق بند الف)

آخرين قبض تسويه شده محل مورد تقاضا در سمت چپ هر قبض در باكس دو شماره پرونده و شماره اشتراك قابل دسترسي مي باشد.

اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالك انشعاب) كه مورد تاييد شركت باشد.

تاریخ به روز رسانی: 1397/04/11
تعداد بازدید: 11253
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3 تعداد کل امتیازها:168
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
Powered by DorsaPortal